Úkony

Agenda Úkony umožňuje evidovat úkony s vazbami ke klientům a jejich spisům. V této agendě se zobrazují všechny úkony pouze osobě, která úkony zapsala, nebo je uvedena jako právník u úkonu.

Pro sledování odpracovaného času je určena fukce Stopky. Tato funkcionalita umožňuje evidovat odpracovaný čas a tvořit z takto evidovaného času jednotlivé úkony. Čas měřený tímto nástrojem je možné přerušovat a znovu spouštět, stejně jako je možné evidovat více měřených časů zároveň. Evidované časy je možné vázat přímo na klienta a spis. Popis evidovaného času se přenáší přímo do popisu úkonu, který je možné z tohoto času vytvořit.

Najetím na ikonu stopek v horní části obrazovky a kliknutím na Nové stopky se uživatelI vyvolá dialog s možností spuštění nových Stopek.

Uživatelé mohou spouštět více stopek zárověň.

Název Stopek se objeví při najetí na ikonu Stopek, kde je také možné stopky ovládat.

Stopky je možné dočasně zastavit klepnutím na ikonu pauzy .

Stopky je možné po přerušení znovu spustit klepnutím na ikonu spuštění stopek .

Po kliknutí na ikonu Stop se uživateli zobrazí dialog s možností uložit odpracovaný čas evidovaný Stopkami jako úkon, nebo Stopkami evidovaný čas zahodit a úkon z tohoto času neevidovat, nebo se volbou Uložit vrátit zpět k pokračování běhu těchto Stopek.

Pokud uživatel zvolí zaevidování odpracovaného času, systém ISAK založí nový úkon a předvyplní mu do tohoto úkonu známé údaje, tedy zejména klienta a spis, popis úkonu a odpracovaný čas. Předvyplněné údaje je možné uživatelsky změnit.

Vstupte do modulu Úkony v horní černé příkazní liště. V levém menu následně zvolte záložku Zápis úkonů. Kliknutím na tlačítko NOVÝ ÚKON zobrazíte dialogové okno, ve kterém můžete zadat úkon, přiřadit jej ke klientovi a spisu.

Políčko Datum pořízení se vyplňuje automaticky. Jedná se vždy o „dnešní“ datum, tj. den, kdy jste daný úkon zadali (zapsali). Do políčka Datum provedení doplňte termín kdy bude nebo byl proveden (zrealizován). Po zadání úkonu je nutné jej Uložit a zavřít.

Pokud je v nastavení zapnuta kontrola na nejzašší datum zápisu úkonu, může systém odmítnout uložit úkon, pokud ho zapisujete více jak nastavený počet dnů zpětně. Takový úkon může zadat jen osoba, která k tomu má dostatečná práva.

Při vyhledávání daných úkonů, či vykazování úkonů klientovi, je nutné si uvědomit, že systém eviduje u každého zapsaného úkonu:

a) datum, kdy byl úkon do systému zapsán (datum pořízení) = den, kdy jste daný úkon do systému zadali;

b) datum, kdy byl úkon odpracován (datum úkonu) = den, kdy byl úkon skutečně proveden - datum provedení může být i dřívější než datum pořízení v případě, že úkony do systému zapisujete za určité období zpětně.

Musíte si tedy zvolit, zda chcete, aby se vám zobrazovaly úkony daný den zapsané nebo daný den odpracované. Jako výchozí hodnotu systém zobrazuje úkony daný den pořízené. Je to z toho důvodu, že pokud zapisujete úkony za více dnů najednou, abyste je po zápisu v tabulce rovnou viděli, jinak by „mizeli“, protože daný den nemusely být zároveň odpracovány.

Pro urychlení při zadávání jednotlivých úkonů můžete využít funkci Uložit a opakovat umístěnou na detailu úkonu.

Pokud zadáváte úkol podobný některému z úkonů, které máte zobrazeny v seznamu úkonů, stačí kliknout na Uložit a opakovat v Detailu úkonu. Zobrazí se dialog, který zachová všechny údaje z opakovaného úkonu s výjimkou odpracovaného a promeškaného času. Systém také přednastaví jako datum provedení aktuální datum. Po úpravě hodnot nového úkonu je nutné tento úkon uložit.

Při zvolení agendy Úkony za období v levém menu se Vám zobrazí přehled úkonů v časovém sledu. Tyto úkony jsou filtrovány vždy podle data provedení (odpracování), na rozdíl u agendy Zápis práce (Výkaz práce-úkony), kdy systém jako výchozí zobrazuje úkony ve zvoleném dnu pořízené (zapsané). Kliknutím na řádek položky můžete již zadaný úkon upravovat. Úkony lze upravovat pouze pokud nebyly vyfakturovány.

V této agendě lze nastavit filtry pro zobrazení úkonů podle období, klientů a jednotlivých uživatelů. Kliknutím na šipku v dolní části filtru je možné zobrazit rozšířené možnosti filtrování záznamů.

Sestavu výkonnosti uživatele je možné exportovat do MS Excel kliknutím na Přehled XLS.

I v této záložce můžete zakládat nové úkony.

Přehled korekcí v agendě úkony za období

V agendě Úkony za období je zobrazena tato ikona v případě, že byl úkon korigován.

Stejně jako v části Korekce úkonů i zde je možné kliknutím na tuto ikonu získat přehled o provedené korekci.

V systému ISAK možné provádět korekce odpracovaného času u již zadaných úkonů. V menu Úkony - Korekce úkonu je možné provést změny ve fakturovaném odpracovaném a promeškaném čase před provedením fakturace. Korekce se provádí zápisem do pole Odpracováno nebo Promeškáno. Systém ISAK si zapamatuje, kolik činila původní hodnota účtovaného času (uvedeno v závorce) a s touto původní hodnotou pracuje zejména ve vztahu k odpracované době na úkonech. V podkladech k fakturaci a ostatních podobných agendách se nabízí hodnota času po korekci.

V části Korekce úkonů je možné zvolit důvod, pro který se korekce provádí. V systému jsou přednastaveny dva důvody korekce úkonů, které je možné poskytovatelem systému rozšířit. Prvním důvodem je důvod finanční, tedy sleva poskytnutá na úrovni úkonů, druhým pak neefektivnost osoby, která úkon provedla.

Uživatel, který provádí korekce úkonů, koriguje úkony s důvodem, který je nastaven v části Důvody korekce. Pokud chce změnit důvod korekce, zvolí jiný důvod korekce a kliknutím na tlačítko Změnit může provádět korekce z takto zvoleného důvodu.

Pokud byl úkon korigován, zobrazí se v pravé části přehledu tato ikona.

Po kliknutí na tuto ikonu se zobrazí přehled důvodů korekce.

Je-li využívána možnost vícestupňového schvalování úkonů, bude úkon nabízen k fakturaci až po zaškrtnutí políčka schváleno.

V korekci úkonů je nově možné upravovat text zapsaného úkonu kliknutím na textovou část úkonu s ikonou tužky a text opravovat přímo v tabulce korekcí. Po opuštění tohoto textového pole se oprava uloží.

Pokud je v systému zobrazena ikona tužky, je možné toto pole editovat.

Jednotlivá změna přiřazení

V části Korekce úkonů je možné měnit přiřazení tohoto úkonu k jinému Klientovi nebo Spisu. Změna se provádí kliknutím na vybraný spis ve sloupci Klient, nebo Spis. V zobrazeném dialogu je možné tyto údaje změnit.

Hromadná změna přiřazení, přiřazení úkonu k existující faktuře

Systém ISAK umožňuje v Korekci úkonů také hromadný přesun zadaných úkonů k jinému Klientovi nebo Spisu, připojit úkon k již existující faktuře, nebo hromadně schválit vybrané úkony k fakturaci. Hromadné operace je možné vykonat po označení vybraných záznamů zaškrtávacím políčkem.

Agenda odepsaných úkonů poskytuje uživateli přehled o odepsaných úkonech, a to z finančních důvodů i z důvodů neefektivní práce.

Týdenní přehled úkonů slouží především uživatelům, kteří zapisují odpracovanou dobu do části Úkony. Tento přehled umožňuje získat informace o stavu odpracované doby ve vztahu k fakturaci a korekcím.

Po kliknutí na evidovaný čas se zobrazí detail úkonů, ze kterých se tento čas skládá.

Statistika úkonů je přehled zadaných úkonů za zvolené období s rozpisem zapsaných, fakturovaných, nefakturovaných, odepsaných úkonů s uvedením důvodu jejich odpisu. Tento přehled nalezne uživatel v části Úkony – Statistika úkonů.

Po kliknutí na evidovaný čas se zobrazí detail úkonů, ze kterých se tento čas skládá.

  • ukony.txt
  • Poslední úprava: 24/01/2019 10:13
  • autor: ST