Správa uživatelů

V části Správa uživatelů je možné administrovat uživatelské údaje, základní uživatelská práva pro přístup k jednotlivým agendám systému a jejich částem, administrovat Skupiny práv uživatelů používané u Klientů a Spisů pro volby přístupu vybraných skupin ke Klientům a Spisům. Dále je zde možné přidělit právo vybraných osob pro přístup do všech spisů tzv. právo Superuser, stejně jako možnost nastavovat hodnoty Nákladovosti jednotlivých uživatelů.

Nastavení uživatelských práv a informací o uživateli lze upravovat pod jménem uživatele v části Správa uživatelů.

Agenda Správa uživatelů slouží k přidávání a editaci uživatelů systému ISAK. Kliknutím na záložku Nový uživatel se zobrazí dialog, ve kterém je možné přidat nového uživatele a definovat jeho základní práva. V této části je možné rovněž volit které Pokladny budou vybranému uživateli dostupné, vybírat, které informační tabulky budou zobrazovány na úvodní obrazovce uživatele. V této části se dále nastavují přístupové údaje k datové schránce uživatele.

Kliknutím na zvoleného uživatele v seznamu uživatelů se zobrazí dialog s vybraným uživatelem. Zde je možné uživatelská práva editovat.

Nastavení práv

Globální práva
Uživatel aktivní Pokud je povoleno, může se uživatel přihlásit do systému
Zaměstnanec Pokud je uživatel zaměstnancem, lze tuto informaci do systému zadat zaškrtnutím tohoto pole. Informaci systém využívá v řadě agend, např při zobrazování seznamů (nákladovost zaměstnanců apod.)
Nastavení Uživatel má možnost přístupu do nastavení systému
Spravovat uživatele Povolí administraci uživatelů a jejich práv
Opravovat čísla dokladů Uživatel smí měnit čísla dokladů (pokladna, spisy, číslo klienta, faktury, pošta apod.)
Vybírat ostatní právníky Povolí v přehledech a v zadávání úkonů zobrazit všechny uživatele (jinak vidí uživatel pouze sebe)
Insolvence Zda je uživateli dostupná agenda insolvence
Povolit importy dat Povolí provádět hromadné importy dat (zejména dokumentů) do systému
Informovat o založení klienta V případě využívání nadstavbového průvodce pro založení nového klienta umožní uživateli získávat informace o založení nového klienta
Informovat o založení spisu V případě využívání nadstavbového průvodce pro založení nového spisu umožní uživateli získávat informace o založení nového spisu
Document management system - DMS
Mazat nastavení struktury dokumentů Umožňuje pracovat se strukturami dokumentů
Načíst dokumenty všech klientů Umožňuje provést import ze stromové adresářové struktury na sdíleném disku hromadně za všechny klienty
Umožnit export dokumentů Umožňuje exportovat dokumenty ze systému
Spravovat složky dokumentů Umožní vytvářet vlastní složky v DMS
Mazat dokumenty Umožní mazat dokumenty v DMS
Povolit složky offline Povolí udržovat kopie aktuálních verzí dokumentů z vybraných složek v DMS v lokální pracovní stanici uživatele počítače
Odemykat dokumenty Povolí násilné odemykání dokumentů zamčených pro uživatele v DMS
Spravovat úkoly všech Umožní spravovat úkoly všech uživatelů (kniha lhůt /eventy)
Podepisovat PDF Umožní podepsat dokument zaručeným el. podpisem instalovaným v systému
Spravovat DS klientů Povolí spravovat nastavení datových schránek na klientovi
Požadavek na el. podpis Povolí zaslat požadavek na zaručený elektronický podpis PDF dokumentu - dokument je zařazen do fronty k podpisu oprávněnou osobou
Fakturace a pokladny
Fakturace Zpřístupní modul fakturace
Umožnit násobnou fakturaci paušálu Uživatel může fakturovat paušální odměnu vícekrát za určené období (zpřístupní editaci data poslední fakturace paušálu v účtování spisu)
Faktury v klientovi Povolí zobrazení přehledu vystavených faktur na kartě klienta
Pokladna Zpřístupní modul pokladna
Mazat faktury Uživatel může mazat vystavené faktury
Hromadná manipulace s úkony a náklady Umožní uživateli hromadné úkony s úkony a náklady (např. hromadné přesuny zadaných úkonů mezi klienty a spisy)
Spravovat nákladovost uživatelů Zpřístupní údaje o nákladovosti uživatele
Účtování spisů (ceny) Zpřístupní možnost nastavovat účtování (ceník) spisu
Rozúčtování spisů na přehledce Zpřístupní zobrazení rozúčtování spisu na přehledce (aktuální částka k fakturaci)
Korekce úkonů Zpřístupní agendu korekce úkonů před fakturací
Zobrazit všechny úkony Umožňuje vidět v přehledech úkony všech uživatelů
Pošta
Pošta - všichni uživatelé Uživatel uvidí v modulu Pošta poštu všech uživatelů. Pokud právo nemá, vidí pouze svou poštu
Pošta - pořizovat záznamy Umožňuje uživateli pořizovat záznamy pošty
Poštovné Přístup do agendy poštovné v poště
Mazat záznamy pošty Umožní mazat záznamy z knihy pošty
Mazat dokumenty v poště Umožní mazat přiložené dokumenty v knize pošty
Klienti
Přidávat klienty Povolí přidávání klientů
Skupiny klientů Umožňuje spravovat skupiny klientů (holdingy)
Přehledy Umožní přístup do agendy přehledů
Mazat klienty Umožní mazání klientů
Spravovat CRM Povolí agendu CRM - nastavování hodnoty pro CRM na Základních informacích klienta
Editovat klienty Povolí upravovat parametry klientů (Základní nastavení)
Spravovat práva ke klientům Uživatel s tímto právem má právo spravovat práva přístupu ostatních uživatelů k jednotlivým klientům
Spisy
Přidávat spisy Povolí přidávání nových spisů
Editovat spisy Povolí upravovat základní parametry spisů (parametry spisu)
Vidět skryté spisy Uživatel s tímto právem má možnost vidět skryté spisy
Spravovat práva ke spisům Uživatel s tímto právem má právo spravovat práva přístupu ostatních uživatelů k jednotlivým spisům
Úkoly - lhůty
Upravovat úkoly ostatních Umožní opravovat úkoly ostatních uživatelů
Spravovat vzory Umožní spravovat vzory dokumentů (faktury / šablony apod.)

Po změně uživatelského nastavení je nutné změnu potvrdit tlačítkem Uložit.

Po nastavení hesla v administraci uživatelů bude daný uživatel po přihlášení vyzván ke změně hesla. Při změně hesla nelze použít aktuální heslo! To neplatí pro případ, že v administraci uživatelů změníte heslo uživatele, který změnu provádí.

Ve Správě uživatelů lze uživateli přidat právo superuser. Tento uživatel má přístup do všech spisů bez ohledu na práva nastavená u jednotlivých spisů. Tato osoba tak může napravovat případné chyby při přidělování přístupových práv ke spisům tak, aby nedošlo k situaci, že spis nebude přístupný žádnému uživateli.

Zvláštní právo
Superuser Povolí přístup do všech spisů klienta bez ohledu na nastavení práv spisu (nepřiděluje ostatní práva)

V agendě Správy uživatelů v části Skupiny práv je možné tvořit skupiny uživatelů. Uživatel může být zařazen ve více skupinách. K jednotlivým spisům je následně možné v části Práva přístupu ke spisům přiřazovat pozitivní, nebo negativní práva pro zvolenou skupinu.

Pro usnadnění práce administrátora systém ISAK obsahuje šablony práv. Tyto šablony slouží pro zjednodušení přidělování práv jednotlivým uživatelům. Administrátor může v části Správy uživatelů vytvořit profily uživatelů s přednastavenými právy a tyto profily uložit jako šablony práv. Při zadávání nového uživatele do systému je možné přidělit jeho práva na základě uložené šablony práv.

Při přidávání nového uživatele, nebo změně práv stávajícího uživatele, může administrátor přidělit práva dle existující šablony práv.

Systém ISAK umožňuje u každého klienta řídit práva přístupu jednotlivých uživatelů a jejich skupin. Každému novému klientovi systém automaticky nastaví v agendě Práva přístupu skupinu Uživatelé (výchozí skupina). K tomuto novému klientovi tak získají přístup všichni uživatelé. Osoba, která má oprávnění spravovat uživatele, může k danému klientovi přidávat a odebírat oprávnění jednotlivých uživatelů nebo celých skupin a to buď volbou pozitivního práva (osoba nebo skupina získává přístup ke klientovi), nebo volbou negativního práva (osoba nebo skupina přístup ke klientovi nemá).

Pokud je uživatel zařazen do skupiny uživatelů, a této skupině je přiděleno pozitivní právo přístupu ke klientovi, je možné vyřadit z přístupu k tomuto klientovi jednotlivé uživatele zvolené skupiny přidáním negativních práv člena skupiny. Práva jednotlivců tak mají přednost před právy skupiny, negativní práva mají přednost před právy pozitivními. Přístupová práva je možné přidělovat i více skupinám.

Uživatel, který má administrátorem přidělena práva přístupu ke klientovi, má automaticky také přístup do jeho spisů za podmínky, že přístup ke spisu není výslovně danému uživateli zakázán. Pokud má uživatel povolen přístup do některého spisu klienta, má automaticky povolený přístup ke klientovi (zajištění přístupu ke spisu).

Při kliknutí na řádek s právem skupiny se zobrazí všichni uživatelé, kteří jsou zařazeni v dané skupině práv. Po kliknutí na volbu Odepřít se této osobě přidělí negativní právo přístupu.

V systému ISAK je možné sledovat nákladovost jednotlivých uživatelů, a to v agendě Správa uživatelů kliknutím na volbu Nákladovost.

Kliknutím na Vložit v agendě nákladovost je možné zadávat sazbu hodinové nákladovosti u jednotlivých uživatelů vypočtenou z vnitropodnikového účetnictví.

V případě, že dojde ke změně nákladovosti uživatele, je možné tuto změnu zadat jako nový záznam v tabulce nákladovosti. Systém ISAK pracuje s nákladovými sazbami uživatelů při sestavování přehledů nákladovosti, přičemž bere v úvahu i zadané změny období v nákladovosti jednotlivých uživatelů.

Pokud má uživatel ve Správě uživatelů povolenou možnost Spravovat nákladovost uživatelů, získá u každého spisu v tabulce Rozúčtování v pravé části obrazovky přehled o rozpočtu nákladů na práci všech uživatelů na spisu.

V agendě Změnit heslo si může každý uživatel sám změnit své původní heslo pro přístup do systému. Po změně hesla je nutné změnu potvrdit tlačítkem Změnit heslo. Systém vždy zkontroluje kvalitu hesla.

Z bezpečnostních důvodů musí heslo obsahovat více než 8 znaků, velké a malé písmeno a číslici.

Heslo daného uživatele může také měnit osoba, která má k tomu oprávnění. Taková osoba má pak právo zakládat uživatele, nastavovat jeho práva, měnit mu heslo, login atd. Heslo a login se mění v záložce Správa uživatelů. Následně je nutno zvolit uživatele a kliknout na něj v jakémkoli místě kromě sloupce Sestavy. V detailu uživatele je třeba stisknout tlačítko Změnit login/heslo a v nově otevřeném okně zadat změny a potvrdit tlačítkem Uložit.

Systém opět kontroluje kvalitu hesla a také originalitu loginu, tj. zamezuje vzniku dvou totožných loginů.

  • sprava-uzivatelu.txt
  • Poslední úprava: 11/07/2019 09:16
  • autor: ST